4.81/5 sur 507 avis

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op (20/02/2021)

Inhoudsopgave

 1. VOORWOORD
 2. DEFINITIES
 3. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
 4. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
 5. BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS
 6. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS EN PATIËNTEN
 7. UITOEFENING VAN RECHTEN
 8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN
 9. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
 10. CONTACTGEGEVENS

1.      VOORWOORD

Dit privacybeleid (hierna “het Beleid “) betreft de relatie tussen de société par actions simplifiée naar Frans recht, BS GROUPE, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 879 986 214 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 Villa Dupont 75116 Parijs (hierna “BS GROUPE “), en elke persoon die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten die BS GROUPE aanbiedt of die de website www.lazeo.com of www.lazeo.com (hierna “de Websites “) bezoekt.

BS GROUPE is de uitbater van schoonheidscentra onder het geregistreerde merk LAZEO. De beschrijving van de activiteiten van de LAZEO-centra, het aanbod van behandelingen en het boeken van afspraken zijn beschikbaar op de Websites.

De Websites worden gepubliceerd door BS GROUPE en gehost door het bedrijf PLANETHOSTER.

2.      DEFINITIES

Voor de interpretatie en uitvoering van dit beleid worden de hieronder gebruikte termen als volgt gedefinieerd:

Patiënt: de persoon die gebruik maakt of wenst gebruik te maken van de door BS GROUPE aangeboden diensten;

Persoonsgegevens of Gegevens: alle informatie waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd;

Gezondheidsgegevens: persoonsgegevens waaruit de gezondheidstoestand van een persoon kan blijken. Dit concept omvat drie categorieën gegevens:

 • Gegevens die van nature verwijzen naar de gezondheid (medische voorgeschiedenis, ziekten, verleende gezondheidszorgdiensten, testresultaten, behandelingen, beperkingen, enz.)
 • Gegevens die doordat ze met andere gegevens worden gecombineerd, gezondheidsgegevens worden, omdat zij het mogelijk maken een conclusie te trekken over iemands gezondheidstoestand of gezondheidsrisico (kruisverwijzing van een gewichtsmeting met andere gegevens, kruisverwijzing van de bloeddruk met een inspanningsmeting, enz.)
 • En tenslotte gegevens die gezondheidsgegevens worden vanwege hun bestemming, d.w.z. het gebruik ervan voor medische doeleinden.

Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over de fysiologische of biomedische toestand van een persoon;

Data Protection Officer of DPO: de persoon die belast is met het adviseren en controleren van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In dat geval is de DPO van BS GROUPE mevrouw Brigitte PEREZ, die per post te bereiken is op het volgende adres (BS GROUPE, Mevr. Brigitte PEREZ, 45 avenue Victor Hugo, 75116 Parijs), en per e-mail naar het volgende adres: (dpo@lazeo.com);

LAZEO-Centra: zijn de door BS GROUPE beheerde klinieken voor esthetische geneeskunde waar medische en dermatologische behandelingen worden uitgevoerd;

Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vaststelt, in dit geval BS GROUPE;

Onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt in het kader van een dienst of prestatie;

Doctolib: het online platform waarop een patiënt een afspraak kan maken in een van de LAZEO-Centra. Deze centra gebruiken allemaal de beheersoftware voor medische consultaties, ontwikkeld door Doctolib;

Verwerking: elke handeling met betrekking tot Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vastleggen, verzamelen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden en anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, en afschermen, wissen of vernietigen;

 Gebruiker: elke persoon die zich aanmeldt en de Websites bezoekt.

3.      DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens van Gebruikers en/of Patiënten worden verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, op basis van rechtsgronden en voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

Indien de Gebruikers/Patiënten niet toestaan dat BS Groupe hun persoonsgegevens verwerkt, kan de groep hun verzoeken niet behandelen en kunnen de Patiënten/Gebruikers geen gebruik maken van de diensten die door de LAZEO-Centra worden aangeboden.

De LAZEO-Centra verwerken gegevens over hun Patiënten op basis van artikel 9.2.a (toestemming van de betrokkenen) en 9.2.h (verwerking met het oog op preventieve geneeskunde en medische diagnose) van de AVG, en wel voor de volgende doeleinden:

 • Afspraken maken en consulten beheren;
 • Medische en dermatologische diagnose en uitvoering van zorg en diensten;
 • Beheer van medische dossiers en follow-up van patiënten;
 • Patiëntenzorg in de LAZEO-Centra;
 • Brieven sturen naar collega’s;
 • Verzameling van statistieken over zorg en centra.

De Verwerkingen die op basis van de toestemming van de Gebruiker en/of de Patiënt worden uitgevoerd, zijn de volgende:

 • Contact opnemen met de LAZEO-Centra (terbeschikkingstelling van een formulier op de websites);

Het versturen van commerciële communicatie.

Gebruikers en/of Patiënten kunnen te allen tijde hun toestemming van BS GROUPE intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking die op toestemming is gebaseerd en vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd.

In overeenstemming met de geldende regelgeving en zonder risico op onverenigbaarheid met de hierboven vermelde oorspronkelijke doeleinden kan BS GROUPE bepaalde gegevens verwerken voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Andere Verwerking wordt uitgevoerd door BS GROUPE op basis van legitieme belangen die zij nastreeft, met name:

 • Boekhouding voeren;
 • Behandelingen verbeteren;
 • Marketing- en statistische verrichtingen in verband met het gebruik van de Websites

BS GROUPE kan bepaalde gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen:

Tot slot maakt BS GROUPE gebruik van de diensten van het Doctolib-platform. In overeenstemming met het privacybeleid van deze dienstverlener (https://www.doctolib.fr/terms/agreement) is Doctolib verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het aanmaken en beheren van een “gebruikersaccount” en het surfen op zijn site.

BS GROUPE is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld voor het boeken van een afspraak door een Patiënt via het genoemde platform.

Doctolib garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens door ze te hosten op servers die gecertificeerd zijn als “Hébergeurs de données de santé” in overeenstemming met de geldende Franse regelgeving.

U kunt alle in Hoofdstuk 6 uiteengezette rechten uitoefenen in overeenstemming met het Privacybeleid van Doctolib, of door de instructies in Hoofdstuk 7 van dit Beleid te volgen.

De gegevens die door BS Groupe zonder tussenkomst van Doctolib worden verwerkt, worden eveneens gehost op servers die gecertificeerd zijn als “Hébergeurs de données de santé”. 

4.      ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De ontvangers van de door BS GROUPE verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn:

 • Het Doctolib-platform en andere onlineplatforms die BS GROUPE gebruikt voor het beheer van de activiteiten van haar centra;
 • De gezondheidswerkers en het medisch en paramedisch personeel van de LAZEO-Centra;
 • Zorgverzekeraars;
 • Mutualiteiten en zorgkassen;
 • Organisaties voor gezondheidsonderzoek en organisaties die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van gezondheidszorgpraktijken.

5.      BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS

BS GROUPE verbindt zich ertoe de door de geldende regelgeving opgelegde bewaartermijnen voor gegevens na te leven.

In overeenstemming met artikel R.1112-5 van de Franse Code de la santé publique worden de door BS GROUPE verzamelde gegevens tijdens de behandeling van Gebruikers en/of Patiënten door de LAZEO-Centra bewaard gedurende een totale periode van twintig (20) jaar vanaf de laatste raadpleging:

 • In actieve databanken, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de laatste interventie in het dossier van de patiënt,
 • Vervolgens, aan het einde van deze periode, in gearchiveerde vorm op een afzonderlijke drager gedurende vijftien (15) jaar, onderworpen aan veiligheidsvoorschriften die gelijkwaardig zijn aan die van andere in de applicatie vastgelegde gegevens.

Wanneer de patiënt minderjarig was op de datum van de raadpleging en de genoemde bewaringstermijn afloopt vóór diens achtentwintigste (28e) verjaardag wordt de bewaring van het medisch dossier tot die datum verlengd.

Indien de persoon die het dossier bezit minder dan tien (10) jaar na zijn/haar laatste bezoek aan de instelling overlijdt, wordt het dossier in ieder geval gedurende tien (10) jaar vanaf de datum van overlijden bewaard.

Deze termijnen worden opgeschort door elk willig of vol beroep dat erop gericht is de medische verantwoordelijkheid van een LAZEO-Centrum of van de gezondheidswerkers als gevolg van hun interventies binnen de instelling in twijfel te trekken.

Ten slotte worden de gegevens van Gebruikers en/of Patiënten die in een commerciële relatie staan met BS GROUPE als verantwoordelijke voor de verwerking bewaard zo lang als nodig is voor het beheer ervan. Deze gegevens kunnen door BS GROUPE worden bewaard voor commerciële prospectie gedurende maximaal drie (3) jaar vanaf het einde van de commerciële relatie of het laatste contact met de Gebruiker en/of de Patiënt.

6.      RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS EN PATIËNTEN

BS GROUPE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechten die Gebruikers en/of Patiënten hebben met betrekking tot hun Persoonsgegevens.

De rechten van Gebruikers en/of Patiënten zijn als volgt:

 • Recht op informatie

BS GROUPE verbindt zich ertoe de Gebruikers en/of Patiënten op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier te informeren over de voorwaarden van de Verwerking van hun Gegevens.

De informatie stelt Gebruikers en/of Patiënten in staat de controle over hun Gegevens te behouden.

 • Recht op inzage van gegevens

De Gebruiker en/of Patiënt kan BS GROUP als verantwoordelijke voor de verwerking vragen om een bevestiging dat zijn of haar Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Wanneer BS GROUP Gegevens verwerkt, kan de Gebruiker en/of de Patiënt de juistheid ervan controleren door een leesbare kopie, in een begrijpelijk formaat, op te vragen van de informatie die BS GROUP over hen bewaart.

 • Recht op rectificatie van gegevens

De Gebruiker en/of de Patiënt kan verzoeken om wijziging van zijn Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

De Gebruiker en/of de Patiënt kan op legitieme gronden bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor specifieke doeleinden.

 • Herroepingsrecht

De Gebruiker en/of de Patiënt kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken wanneer de Verwerking op deze toestemming is gebaseerd.

 • Recht op beperking van de Verwerking

De Gebruiker en/of de Patiënt kan verzoeken dat de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode wordt ingeperkt, met name terwijl er een verzoek tot uitoefening van zijn/haar rechten loopt.

 • Recht op vergetelheid van gegevens

De Gebruiker en/of de Patiënt kan verzoeken om verwijdering van de Gegevens die BS GROUPE, als verantwoordelijke voor de verwerking, over hem/haar bewaart, mits er geen dwingende of wettelijke redenen zijn die BS GROUPE toestaan deze te bewaren.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe persoonsgegevens te wissen wanneer:

 • De gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • Wanneer de Gebruiker en/of de Patiënt de toestemming waarop de Verwerking is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de Verwerking bestaat;
 • De Gebruiker en/of de Patiënt zich verzet tegen de Verwerking onder de voorwaarden bepaald door de AVG en dat BS GROUPE geen legitieme of dwingende reden heeft om het verzoek te weigeren;
 • Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer de wet de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht de gegevens te wissen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien de Gebruiker en/of de Patiënt meent dat zijn/haar rechten niet zijn geëerbiedigd, heeft hij/zij het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : contact@apd-gba.be 

 • Recht om gegevens over te dragen

De Gebruiker en/of de Patiënt kunnen verzoeken om teruggave van zijn/haar Persoonsgegevens voor eigen gebruik of met de bedoeling deze door te geven aan een andere organisatie.

7.      UITOEFENING VAN RECHTEN

Voor elk verzoek om de rechten uit te oefenen, wordt de Gebruiker en/of de Patiënt verzocht rechtstreeks per post contact op te nemen met de DPO van BS GROUPE op het adres: BS GROUPE, 45 avenue Victor Hugo, 75116 Parijs, en per e-mail naar het volgende adres: dpo@lazeo.com

BS GROUPE kan zo nodig een kopie van een identiteitsbewijs vragen.

BS GROUPE verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één (1) maand na ontvangst van het volledige verzoek te antwoorden. Deze periode kan echter met twee (2) maanden worden verlengd in verband met de complexiteit en het aantal ontvangen aanvragen.

8.      INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

De door BS GROUPE verwerkte persoonsgegevens worden in Frankrijk bewaard.

In het kader van bepaalde opdrachten is het echter mogelijk dat de door BS GROUPE verwerkte gegevens worden doorgegeven aan onderaannemers buiten de Europese Unie.

Om de privacy en de persoonlijke gegevens van gebruikers en patiënten te beschermen, doet BS GROUPE haar uiterste best om partners te selecteren die veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen en om contractuele relaties aan te gaan die voldoen aan de wettelijke normen, met name op Europees niveau.

9.      WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

BS GROUPE behoudt zich het recht voor dit Beleid te wijzigen. In voorkomend geval zal BS GROUPE een e-mail ter informatie naar de Patiënten sturen om hen hiervan op de hoogte te brengen.

In ieder geval worden Gebruikers en/of Patiënten verzocht dit Beleid regelmatig te raadplegen, waarbij de datum van de actualisering op de eerste pagina wordt vermeld.

10.  CONTACTGEGEVENS

BS GROUPE kan gecontacteerd worden op het volgende adres (BS GROUPE, 45 avenue Victor Hugo, 75116 Parijs).

De DPO kan worden gecontacteerd op het volgende postadres (BS GROUPE, mevrouw Brigitte PEREZ, 45 avenue Victor Hugo, 75116 Parijs) en op het volgende e-mailadres (dpo@lazeo.com).

Selecteer uw regio
BelgiëBelgië
NederlandsFrançais
FrankrijkFrankrijk
LuxembourgLuxembourg